SZOFTVER HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

Amely létrejött az eKovut online kisvállalati költségmenedzsment alkalmazás használatának tárgyában az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek

a Felhasználó, a továbbiakban mint Felhasználó, valamint a program fejlesztője

Fejlesztő:

NewSoft Team

Székhely:

9400 Sopron, Avar u. 10/D.

Telefonszám:

+36 (30) 364-8694

Email cím:

newsoft@newsoft.hu

Képviselő:

Simon László

Adószám:

72337730-1-28

továbbiakban mint Szolgáltató között az alábbi feltételekkel:

2. A eKovut online kisvállalati költség menedzsment webalkalmazás

2.1. Az eKovut online kisválallati költségmenedzsment webalkalmazás (továbbiakban Alkalmazás) interneten elérhető szolgáltatás, mely az azon keresztül szolgáltatott adattárolási és feldolgozási szolgáltatás formájában működik. Az Alkalmazás üzemszerű működéséhez Szolgáltató online elérhető webalkalmazás adatait tartalmazó adatbázisokat kezel.

2.2. Az Alkalmazás a szolgáltatás orientált vállalkozások projektjeinek megvalósulását, költség és munkafelhasználások folyamatos felügyeletét, monitorozását támogatja. Az adatbázis az ehhez szükséges, felhasználók által megadott adatokat tartalmazza. A Felhasználó az adatbázisoknak a felhasználók számára elérhetővé tett tartalmához az Alkalmazás felhasználói felületén keresztül férhet hozzá.

2.3. Az Alkalmazásban lévő felhasználói specifikus adatok a Felhasználó tulajdonát képezik, az eKovut webalkalmazás ezek sajátos szempontok szerinti tárolását, feldolgozását és lekérdezését segíti elő. A Felhasználók kifejezetten csak a saját adataikat érhetik el, más felhasználók adatainak elérésére, megtekintésére nincs joguk és lehetőségük.

2.4. Az Alkalmazás adatbázisában szereplő Felhasználó specifikus adatok a webalkalmazás e célra szolgáló funkcióinak használatával történő létrehozása, karbantartása és felhasználása kifejezetten a rendszer használatának szerves része, ami a Felhasználó kizárólagos joga és felelőssége, annak tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.5. A Felhasználó az Alkalmazást kizárólag a Szolgáltató által biztosított kezelőfelületen keresztül használhatja!

2.6 Az Alkalmazás adatvédelmi nyilatkozata nyújt tájékoztatást arról, hogy a Szolgáltató hogyan kezeli és védi a személyes és cég adatokat az Alkalmazás használata során. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a NewSoft Team, aki a 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el.

2.7 A Szolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik félnek nem adja át.

2.8 A Szolgáltató arra törekszik, hogy az Alkalmazás funkciói minden Felhasználó számára szabadon használhatóak és elérhetőek legyenek, azonban fenntartja a jogot felhasználók, valamint a felhasználói fiók indokolt esetben történő zárolására.

3. Az eKovut webalkalmazás szerzői jogai

3.1. Az eKovut webalkalmazás az Szolgáltató tulajdona, melyet az irányadó jogszabályok védenek. Az Alkalmazás használatával a Felhasználó a nem szerez az Alkalmazásra vagy az webalkamazás általános tartalmára vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot.

3.2. Az eKovut webalkalmazás által megjelenített minden írás, technikai megoldás, így a weblap által alkalmazott programkódok összessége, a weblap megjelenése, dizájnja, a kapcsolódó promóciós adattartalom a szerzői jog védelme alatt állnak.

3.3. A weboldalon közzétett valamennyi – nem cégspecifikus - információ, mint adatbázis, ugyancsak a szerzői jog által védett szellemi termék, amely a weboldalt működtető Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, így azt sokszorosítani vagy kereskedelmi céllal felhasználni, onnan információt engedély nélkül átvenni és más oldalon közzétenni tilos és büntethető a vonatkozó jogszabályok értelmében. A weboldal elnevezése, mint sajátos cím ugyancsak szerzői jogvédelem alatt áll, továbbá mint üzletjelző használatára kizárólag a Szolgáltató jogosult.

3.4. Jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységnek minősülnek és így jogi következményeket vonnak maguk után különösen az alábbiak (a felsorolás nem teljes):

  • az eKovut Alkalmazás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
  • az eKovut Alkalmazás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);
  • más felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
  • az eKovut Alkalmazás adatbázisából információ engedély nélküli kimásolása, a megszerzett anyagok publikálása;

3.5. Az Alkalmazás használata jelen megállapodás alapján lehetséges, a szolgáltatásra történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes!

4. A szerződés tárgya

4.1. A felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az Alkalmazás használatát a Felhasználó számára, az alábbi feltételekkel engedélyezi:

  • a Felhasználó web böngészőn keresztüli hozzáférésének biztosítása
  • a megrendelt csomaghoz tartozó projekt- és felhasználószám keretek között

5. Szolgáltató jogai és kötelességei

5.1. Szolgáltató szavatolja, hogy az eKovut online kisvállalati költségmenedzsment alkalmazásr eredeti jellegű szellemi alkotás eredménye, melyhez harmadik személynek nem fűződik az alkalmazást korlátozó vagy kizáró joga.

5.2. Szolgáltató kötelessége, hogy a 2. számú mellékletben meghatározott program modulokhoz Felhasználó részére folyamatos elérést biztosít, az ehhez szükséges hardver-szoftver és infrastrukturális környezetet biztosítja.

5.3. Szolgáltató garantálja, hogy az Alkalmazáson keresztül rögzített adatokat illetéktelen személyek nem érhetik el és nem módosíthatják. Adatok rögzítésére, módosítására vagy törlésére csak a z Alkalmazás használatával nyílik lehetőség, ennek megkerülésére nincs mód.

5.4. Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően az Alkalmazást központilag frissíti, illetve a rögzített adatokat a szerződés időtartama alatt – de minimum a jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig - folyamatosan elérhetővé teszi.

5.5. Szolgáltató igény esetén - külön szolgáltatási díj ellenében egyedi programfrissítéseket és fejlesztéseket, valamint Felhasználó részére on-line támogatást biztosít.

5.6. Szolgáltató a hibásan bevitt adatokért, illetve a Felhasználó hibájából megismert jelszavakért semmilyen felelősséget nem vállal!

5.7. Szolgáltató jogosult Felhasználó elérését korlátozni vagy megszüntetni, adatait hatósági kérésre átadni, amennyiben Felhasználó törvényt sértő módon használja az Alkalmazást.

5.8. Szolgáltató garantálja, hogy a szerződés felbontását követően Felhasználó részére 3 hónapig biztosítja a rendszer elérhetőségét. Ez idő alatt Felhasználó az alkalmazásban tárolt adatait korlátozás nélkül elérheti. Amennyiben Felhasználó igényli, a felmondást követően – külön díj ellenében – az adatairól elektronikus adathordozóra Szolgáltató mentést készít.

6. Felhasználó jogai és kötelezettségei

6.1. Felhasználó felelőssége tudatában elolvassa és betartja a jelen szerződésbe foglaltakat. Vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést és intézkedést annak érdekében, hogy jelen szoftver használati szerződés pontjait sem Ő, sem az Ő felelősségi vagy ügyfél körébe tartozó bármely más személy meg ne sértse.

6.2. Semmilyen körülmények között nem használhatja fel a program részeit vagy egészét, ideértve a képernyőmentéseket és a dokumentációt is. Felhasználó vállalja, hogy a szerzői jogokról szóló (1999. évi LXXVI tv.) törvényben leírtakat betartja.

6.3. Felhasználó a részére kialakított profilt web böngésző használatával minden olyan helyről elérheti, ahol van internet hozzáférés. Az internet hozzáférés biztosítása nem része jelen szerződésnek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkamazás használata felhasználónév és jelszó megadásával lehetséges, éppen ezért a birtokában levő jelszavakra fokozottan ügyel, szükség esetén megváltoztatja az(oka)t. Biztonsági okokból a jelszavak automatikus mentése kerülendő! Nyílvános számítógépeken – pl. Internet Cafe – az Alkalmazás elérése szintén kerülendő.

6.4. Felhasználó vállalja, hogy az Alkalmazást a hatályos jogszabályok betartása mellett használja. A tudomására jutó jogsértésről Szolgáltatót haladéktalanul értesíti.

6.5. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató az adatkezelési nyilatkozatában (aktuális verzió a http://eservice.newsoft.hu/ekovut oldalon közzétéve) foglaltaknak megfelelően a Felhasználó által megadott adatokat nyilvántartja és kezeli.

7. Csatlakozás, konfigurálás, tanácsadás

7.1. Szolgáltató az Alkalmazás használatáért fizetett csatlakozási díj ellenében elvégzi a Felhasználó accountjának létrehozását, konfigurálását a szoftverhez történő hozzáférés beállítását és engedélyezését. A havi használati díj tartalmazza az elektronikus úton – e-mail, skype – vagy telefonon keresztüli tanácsadást a csatlakozást követő három hónapon belül.

7.2. A használati díj tartalmazza a jogszabályváltozások miatti frissítések rendelkezésre bocsátását.

7. Felelősségvállalás

7.1. Szolgáltató jótállást vállal az Alkalmazás üzemszerű használatra alkalmasságáért. Az Alkalmazás összetett szoftver/hardver környezetben működik, amire a Szolgáltatónak csak részben van ráhatása. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Alkalmazás használata problémamentes és biztonságos legyen, de nem garantálja, hogy a Alkalmazás mindenkor hibamentes és folyamatosan megszakítás nélkül elérhető lesz.

7.2. A web böngészők természetéből adódóan a Szolgáltató nem garantálja, hogy a programcsomag minden web böngészővel, és így minden számítógépes konfigurációval kompatibilis. Az Alkalmazás használatához a Chrome böngésző ajánlott. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a felhasználó a használat során mindenkor körültekintően járjon el és a csatlakozás előtt számítógépének adatait és a használt, vagy használni kívánt szoftvereinek jellemzőit mérlegelje.

7.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal információ vagy adatvesztésért, illetve egyéb közvetett, vagy közvetlen károsodásért (ideértve, de nem kizárva az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, üzleti információk elvesztését, vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károkat), amely ezen termék használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

8. A szerződés hatálya, felmondása

8.1. Jelen szerződés felek által történő aláírást követő napon lép életbe és határozatlan időre kötődik. A szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható.

8.2. A felek jogosultak a szerződést – indoklás nélkül – 30 napos felmondási idő közbeiktatásával a hónap utolsó napjával felmondani.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. Évi LXXVI.törvény és a mögöttes jogként a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi . törvény rendelkezései az irányadók.

9.2. Az e szerződésből eredő jogvita esetére a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.